LR Prezidentam, LR Tiesībsargam, Ministru Kabinetam, LR Saeimai   Rīgā, 2018.gada 11.janvārī

Atsaucoties uz biedrības „Mozaīka”, kas apvieno homoseksuālus cilvēkus, 2012.g. 2.septembra paziņojumu par to, ka Eiropas praida organizētāju ikgadējās tikšanās laikā Marseļā tika pieņemts lēmums 2015. gada „Europride” pasākumu rīkot Rīgā. Mēs, Latvijas sabiedriskās organizācijas un biedrības, vēlamies paust sabiedrības viedokli un vērst amatpersonu uzmanību uz faktu, ka Eiropas praida organizētāji Marseļā šo jautājumu bez Latvijas valsts sabiedrības piekrišanas nebija tiesīgi izlemt.
Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka Homoseksuālisma propaganda ir klajš Satversmes 1., 2., 110. un 116. panta pārkāpums, kurš paredz aizsargāt TIKUMĪBU, ja nepieciešams arī ierobežojot “personas tiesības”, kas apdraud to.

1.p. Demokrātijas režīmā valsti kontrolē pilsoniskā sabiedrība, valsts garantē pilsoniskās sabiedrības suverenitāti un nodrošina tās iekšējo pretrunu risināšanas atklātumu un tiesiskumu. Demokrātijas divi svarīgākie principi ir vienlīdzība un brīvība. Šajā gadījumā LGBT organizācija pāris desmitu cilvēku darbība Latvijā jau sen ir jāierobežo, atbilstoši Satversmes 116.p.
 
2.p. Latvijas valsts vara nepieder Eiropas praida organizētājiem, vai biedrībai „Mozaīka”, Latvijas valsts vara pieder Latvijas tautai. Saskaņā ar SKDS 2010. gada datiem, Latvijas sabiedrības absolūtais vairākums – 74% neatbalsta homoseksuālismu, bet atbalsta tradicionālo ģimenes modeli. Par to liecina arī nesen veiktais vecāku sabiedriskās kustības „DZIMTA” pētījums [Skatīt pielikumu Nr.10]. No kā izriet - Latvijas sabiedrība nepiekrīt netradicionāla ģimenes modeļa pielīdzināšanai tradicionālajam, un, vēl jo vairāk, tā reklamēšanu skaļi, agresīvi un publiski.
 
110.p Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. No šī punkta izriet, ka ģimene var sākties tikai šādā savienībā un likums nosaka, ka valstij ir jāaizsargā un jāatbalsta likumā rakstītā savienība un šajā savienībā radušos bērnus. Homoseksuālistu praids ir pretrunā ar šo pantu, jo apdraud laulību kā savienību tikai starp vīrieti un sievieti, ģimenes, vecāku un bērnu tiesības.
 
116.p.Līdzīgi arī likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 3. panta 2. daļa nosaka, ka pulcēšanās brīvību var ierobežot, “lai aizstāvētu valsts un sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, aizsargātu sabiedrības veselību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības. ”
 
Lai aizliegtu citas tiesības – kā vārda brīvību, tiesības paust savus uzskatus, ir nepieciešams leģitīms mērķis. Šajā gadījumā izpildās pat vesels leģitīmu mērķu kopums: 1) citu cilvēku tiesību ievērošana; 2) sabiedrības drošība; 3) tikumība.
 
Apzināta seksuālo minoritāšu atspoguļošana pozitīvā gaismā masu medijos notiek jau vairāku gadu garumā. Šobrīd šī tendece jau nopietni apdraud sabiedrības tikumiskos priekšstatus, bet valsts mērogā process nekādi netiek ierobežots, kaut gan Latvijas republikas Satversme paredz regulēt šo jomu. Mūsu bērniem ir tiesības uz pilnvērtīgu, tikumisku attīstību un nav pieļaujams, ka bērni redz praidu vai tamlīdzīgus pasākumus. To nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.p.

    Bērnos ir jāveido un jānostiprina sabiedrības interesēm atbilstoša vērtību orientācija – tātad dabīga ģimene kā fundamentāla vērtība.
    Bērniem ir jāmāca veselīgs dzīvesveids. Kā to atzīst mediķi – homoseksuālisms ir kaitīgs veselībai (skat. Pielikumu Nr.2). Regneresa pētījums !
    Ir jārūpējas par bērnu drošību. Diemžēl ir skaidrs, ka praida laikā iepējamas sadursmes, tādēļ arī bērnu drošība būs apdraudēta.

Atļaujot praida rīkošanu, norādītajos punktos tiktu pārkāpts gan Bērnu tiesību aizsardzības likums, gan arī iedzīvotāju pārvietošanās tiesības.
 
Saskaņā ar 2014.gada 19.jūnija grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē izteiktiem Satversmes preambulā, ka Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats.
 
Tikumība ir Latvijas sabiedrībā vēsturiski veidojusies kā latviskā dzīvesziņa – to apdzied tautas dainās, par to vēstīts tautas daiļradē, kultūrā un mākslā. [Skatīt pielikumu Nr.1]
 
Tikumība – gan uzticība laulībā, gan arī pirms laulības; gan arī tuvība ar vienu pretēja dzimuma cilvēku, ir sabiedrībā vēsturiski pieņemtas vispārcilvēciskās vērtības. [Skatīt pielikumu Nr.2]
 
Statistika par Latvijas Republikā reģistrēto konfesiju un denomināciju draudzēm laika posmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 1. janvārim rāda, ka Latvijā dzīvo 1 266 788 kristiešu. Šie dati uzskatāmi parāda, ka dažādu kristīgu kustību, draudžu un kristiešu skaits ar katru gadu tikai pieaug, tāpēc nav pamata domāt, ka Latvijā tuvākajā laikā varētu mainīties sabiedrības vērtību sistēma. [Skatīt pielikumu Nr.3] Kristiešu pamatvērtības ir ierakstītas Bībelē, kura satur veco un jauno derību. Šos jautājumus kontekstā 2005. gada 21. aprīlī ir aplūkojis Arhibīskaps Jānis Vanags savā referātā: "Cita seksualitāte Latvijas sabiedrībā: humanitārie un tiesiskie aspekti" [Skatīt pielikumu Nr.4]
 
Dabiska ģimene – vīrieša un sievietes savienība - ir Latvijas sabiedrības vērtība, ko aizsargā satversmes  110p., ko papildina 116.p., kurš paredz aizsargāt šādu savienību no netikumu kultivējošām personām un organizācijām.
 
Krimināllikuma kontekstā praida koncepts vispār nav pieņemams un nav likumīgs Latvijas teritorijā. Krimināllikuma 162.pants. Pavešana netiklībā. Netiklība - vārds atvasināts no vārda „netikums”, tātad vārda „tikums”, kura nozīmi jau esam apskatījuši dažādos kontekstos. Tas attiecas arī uz netiklības reklāmu sabiedriskās vietās.
 
Daudzi vadošie mediķi, Latvijas Ārstu biedrības ārsti un biologi saka, ka
“Apgalvojums, ka homoseksualitāte ir normālas uzvedības pieļaujams variants, neatbilst patiesībai, ir melīgs un dezinformē sabiedrību.” [Skatīt pielikumu Nr.5]
 
Homoseksuālisma „kultūra” sāka izplatīties 1973.gadā, kad grupa homoseksuālu psihiatru ar brutālu spiedienu panāca homoseksualisma diagnozes izņemšanu no ASV diagnožu klasifikātora, kā rezultātā šāda prakse izplatījās daudzās pasaules valstīs. Tomēr, pastāv daudzas pasaules valstis, kurās viendzimuma laulības ir aizliegtas ar likumu, tajā skaitā ASV viendzimuma laulības ir atļautas tikai 12 pavalstīs (štatos) no 50. Jūtas štatā, piemēram, ir aizliegta homoseksuālistu interešu aizstāvēšana. Arizonas štatā ir aizliegta „alternatīva dzīvesveida” pozitīva attēlošana. Alabamas un Teksasas štatos bērniem ir skolā jāmāca, ka homoseksuālisms ir krimināli sodāma uzvedība, un tas neskatoties uz to, ka 2003.gadā ASV Konstitucionālā tiesa atzina par nelikumīgu kriminālsodu piemērošanu par homoseksuālu uzvedību. Astoņos ASV štatos un vairākās zemāka līmeņa pašvaldībās eksistē aizliegums homoseksuālisma propagandai.

Tautieši, kas pārstāvat mūsu intereses valdībā, vai ''cilvēktiesības'' nozīmē ikviena tiesības, vai tikai mazas, diametrāli pretējas cilvēku grupas tiesības? Vai Jūs saprotat, ka iedodot vienai mazākumā esošai, radikāli pretēju uzskatu ļaužu grupai tādas pašas tiesības kā vairumam, nozīmē totālu vairākuma tiesību pārkāpumu? Jo homoseksualistu tiesības pēc būtības nav paralēlas tiesības tradicionali orientētu cilveku tiesībām, bet gan proporcionāls to tiesību sašaurinājums. Jo lielakas būs homoseksuālistu tiesības, jo attiecīgi mazākas kļūs tradicionalās sabiedrības tiesības. Pēc vecāku sabiedriskās kustības „Dzimta” pētījuma datiem redzam, ka tie ir apmēram 6% sabiedrības, kuru vārdā Jūs esat gatavi upurēt 94% tradicionalās sabiedrības tiesības??? Vai pēcāk atļausiet izpausties arī pedofiliem, zoofīliem ? Un vai šeit gadījumā nav pārprasts cilvēktiesību jēdziens demokrātiskā sabiedrībā, jo cilvēktiesības nav visatļautība, savukārt, visatļautība nav demokrātija.
 
Pirmkārt, atļaujot praidu, tiktu pārkāptas ievērojama vairākuma Latvijas tautas tiesības uz dabīgu, tikumīgu ģimeni un tās atbalstu.
 
Otrkārt, ir nopietni apdraudēta sabiedrības drošība. Pasaules pieredze rāda, ka homoseksuālisti savos pasākumos ir agresīvi – viņi pazemo tradicionāli dabīgi domājošo sabiedrības vairākumu, atklāti izrāda savas novirzes. Tajā pat laikā ir sabiedrības daļa, kas ir agresīvi noskaņota pret šo netikumības propagandu. Satiekoties šīm divām grupām, sadursme ir neizbēgama. Līdz ar to tiktu apdraudēta sabiedrības drošība.
 
Runājot par starptautiskām saistībām, pirmkārt, ir jāņem vērā tas, ka ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijas 18.,19.,20.,21.p. nosaka, ka tautas gribai ir jābūt valdības varas pamatam. Realizējot savas tiesības un brīvības, katram cilvēkam ir jāpakļaujas tikai likumā noteiktiem ierobežojumiem, kuru nolūks ir vienīgi citu cilvēku tiesību un brīvību pienācīgas atzīšanas un cieņas nodrošinājums un morāles, sabiedriskās kārtības un vispārējas labklājības taisnīgu prasību apmierināšana demokrātiskā sabiedrībā.
 
ANO Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija:
12.p. nosaka, ka pilngadību sasniegušiem vīriešiem un sievietēm ir tiesības stāties laulībā un dibināt ģimeni saskaņā ar valsts iekšējo likumdošanu, kas nosaka šo tiesību izmantošanas kārtību.  

ANO rezolūcija par ģimenes aizstāvību.
Rezolūcija aicina stiprināt tādu politiku, kas centrēta uz ģimeni. Tā atzīst, ka ģimenei ir prioritāra atbildība par bērnu audzināšanu, ka ģimene ir dabiska un fundamentāla sabiedrības šūniņa, kam pienākas sabiedrības un valsts aizsardzība, kas ir saskaņā arī ar Latvijasatversmes 110.pantu un preambulu.

Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām.
19.p.1.2. Ikvienam ir tiesības netraucēti pieturēties pie saviem uzskatiem. Šis pants paredz tradicionālās sabiedrības tiesības pieturēties pie tradicionalā vērtību sistēmas modeļa, kas nedrīkst vainot šādus cilvēkus „homofobijā”.  3. Apakšpunkts, līdzīgi Latvijas satversmes 116.p. paredz zināmus citu cilvēku tiesību ierobežojumus nacionālās drošības, sabiedriskās kārtības, sabiedrības veselības vai tikumības aizsardzībai.

Ir viennozīmīgi skaidrs, ka šādas akcijas tiek virzītas ne tikai pret Latvijas, bet arī pret visas Eiropas sabiedrības interesēm, tās ir neatbilstošas tautu vairākuma izpratnei par tikumību, diskriminējošas un demokrātiskajam vairākumam nepieņemamas pēc būtības. Šādu pasākumu organizēšana nāk no Latvijas un Eiropas tradicionālai sabiedrībai svešām aprindām, tādēļ tos nav iespējams virzīt demokrātiskā ceļā, bet tikai ar brutālu spiedienu, kuru mēs vērojam sabiedriskajos mēdijos un valdības aizkulisēs. Ir absolūti nepieļaujami, ka šodien, kad mūsu nācija pārdzīvo dziļu demogrāfisko krīzi, valsts institūcijas piever acis uz sabiedrības morāli un tikumību graujošu organizāciju aktivitātēm. No LGBT un viņu draugu apvienības „Mozaika” mājaslapā publicētās informācijas mēs redzam sadarbības partneru sarakstos tādas organizācijas kā „Resursu centrs sievietēm Marta”, kurš netraucēti un ar valdības atbalstu darbojas gendera reformu līdztiesības īstenošanas jomā. Gendera vienlīdzības ideoloģija ir ģimenes institūtu un tradicionālas izpratnes par ģimeni un dzimumu līdztiesību, priekšstatu graušana, jo tā paredz lezbiešu, geju, biseksuāļu un transvestītu pielīdzināšanu heteroseksualitātei, kas nav saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 110.p un ANO Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12. pantu, kā arī organizācija „Papardes zieds”, kas brīvi darbojas pusaudžu un jauniešu izglītošanā, atspoguļojot homoseksuālu dzīvesveidu pozitīvā gaismā.

Ir nepieļaujami, ka valsts turpina izšķiest budžeta līdzekļus no valsts nodokļu maksātāju naudas, apkalpojot šādu organizāciju pasūtījumus. Un ir absolūti nepieļaujami, ka skolās un bērnudārzos tiek integrētas gendera līdztiesības reformas, pie tam neraugoties uz to, ka Ziemeļvalstu dzimumu līdztiesības institūts Norvēģijā, savu nepamatototo teoriju un nezinātnisko faktu izgāšanās rezultātā tika slēgts jau 2011.gadā. Šos faktus Norvēģijas sabiedrībai atmaskoja slavenais norvēģu komiķis un sociologs Haralds Eia, kurš radīja dokumentālo filmu "Iedzimtība vai audzināšana" ("Nature versus nurture"), Tā pēdējos gados radījusi lielu ažiotāžu Norvēģijā, un nu ir apskatāma arī pie mums ar subtitriem latviešu valodā. Tā saņēmusi arī nozīmīgu balvu par vārda brīvības veicināšanu Norvēģijā (Fritt Ord Foundation).
 
Pamatojoties uz augstāk minētajiem Latvijas un starptautiskajiem likumiem, vēlamies izteikt stingru pārliecību – mūsu tauta grib turpināt dzīvot saskanīgā sabiedrībā, kur tiek augstu vērtētas garīgās pamatvērtības, mūsu ticība un tikumība, kas ir drošs pamats ģimenei un bērnu laimīgai nākotnei. Tas ir vienīgais ceļš veiksmīgai mūsu tautas un valsts attīstībai nākotnē.
 
Latvijas sabiedrības absolūtā vairākuma vārdā mēs paziņojam, ka tāpat kā līdz šim visā mūsu tautas vēsturē, arī tagad mēs uzskatām homoseksuālismu, pedofīliju un visas citas seksuālas novirzes par mūsu tautai bīstamu netikumu, kas grauj cilvēku fiziski un garīgi, kas apdraud ģimenes institūciju, bērnus, mūsu tautas garīgās vērtības, un kura legalizāciju nepieļauj mūsu Konstitūcija.

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem Latvijas un starptautiskajiem likumiem un regulām, mēs aicinām:

1) aizliegt 2015.gadā plānoto praida gājienu Rīgā;

2) aizliegt homoseksuālisma propogandu sabiedriskajos mēdijos – internetā, presē, televīzijā, radio un citās sabiedriskās aktivitātēs, kā piemēram, teātros, kino, koncertos un tamlīdzīgās sabiedriskās vietās;

3) izstrādāt likumprojektu, kurš nosaka administratīvu un kriminālu atbildību par publisku homoseksuālisma propagandu;

4) apturēt gendera līdztiesības reformu īstenošanas pasākumus visos līmeņos;

5) izstrādāt Ģimeņu aizsardzības likumprojektu pret gendera ideoloģijas reformām;

6) definēt Ģimenes jēdzienu, kā vienīgo ģimenes modeli ņemot savienību starp vīrieti un sievieti, kā arī šajā savienībā radušos bērnus un tai piederīgos vecākus, vecvecākus, tantes, onkuļus un citas piederības kā saimi, vai dzimtu;

7) sniegt valsts institūcijas vērtējumu par šajā vēstulē paustajām bažām un norādīt plānotās darbības tradicionālas ģimenes kā Satversmē iekļautas pamatvērtības stiprināšanā Latvijā.

 

Komentāri  

#1 purvaputns 2018-01-12 15:19
oops! to late! tas tak no 2015!!!!!nu jau paldes Dieviņam 2018. na dvorē! un pi dari tik iet no vienas uzvaras uz nākošo latatejā. Draugi,šitā tauta ir nolemta. pidari un pārējie perversie jūs ir jau uzvarējuši! gaidiet sodu ! tādu kā saņēma Sodoma un Gomorra! nenovēršami.
#2 Puķuzirne 2018-01-14 07:54
Kurš nomainījis datumus ?
Runa noteikti iet par 2018.gada
simts dienu praidu,
"Baltijas Praids 2018".
Varbūt var tiesā apstrīdēt to māžošanos ?
#3 purvaputns 2018-01-15 08:37
bet varbūt nemaz nav slikti,ka viņi salasās kopā visi vienā laikā,vienā vietā.... Var labi trā

You have no rights to post comments

Web Analytics